Anbefalet læsning

De sidste år har jeg læst mangt og meget om psykoterapi og personlig udvikling. Der findes virkelig omfattende litteratur om terapi og psykologi. Også en del der er modsigende og forvirrende. Jeg vil her præsentere nogle af de bøger som har betydet meget for min forståelse af terapi og min måde at være terapeut på.

Flere af disse bøger har desuden haft stor indflydelse på min egen forståelse af mig selv, min proces og den verden der omgiver os alle. Det er ment som inspiration til egen læsning og som en hjælp i et stort og omfangsrigt univers af terapeutisk orienterede bøger.

 

Fromm, Erich. 1966 (1941). Flugten fra friheden. Hans Reitzels forlag.

Denne bog er snarere et indblik i den sociale virkelighed mennesket befinder sig i, end et egentlig psykoterapeutisk værk. Fromm, der oprindeligt er psykoanalytiker, men senere bevægede sig mere over i en eksistentiel og humanistisk socialpsykologisk forståelsesramme, beskriver i Flugten fra friheden hvordan friheden både kan sætte mennesket fri og være en kilde til angst. Ved at gennemgå hvordan demokratiet har skabt rammer der gør mennesket frit, men samtidigt isolerer det fra sine medmennesker, forklarer Fromm hvordan mennesket i den moderne verden befinder sig et sted hvor usikkerhed og angst træder ind i stedet for samhørighed og kærlighed. For mig var denne bog en øjenåbner for de problematikker mennesket skaber for sig selv i det moderne samfund – men også for den skabende kraft og stærke kærlighed vi kan mærke, hvis vi vel og mærket giver os selv lov.

 

Fromm, Erich. 1987 (1956). Kunsten at elske. Hans Reitzels forlag.

Denne bog er ikke en instruktion i at elske, men en bog om kærlighed og livsholdning. Fromm beskriver, hvordan alle forsøg på at udøve kærlighed, er dømt til at slå fejl, hvis man ikke meget aktivt udvikler hele sin personlighed igennem en skabende livsholdning. Kærligheden kan ikke opnås, hvis man fokuserer på den individuelle kærlighed, man må opøve evnen til at elske sin næste. Kærlighed kræver sand ydmyghed, mod, tro og selvdisciplin. For mig er denne bog en milepæl i min forståelse af kærlighedens væsen.

 

Hostrup, Hanne. 1999. Gestaltterapi. Hans Reitzels forlag.

Gestaltterapi er en decideret terapeutisk bog. Det er en indførelse i gestaltterapiens verdensforståelse. Hostrup forklarer grundigt hvordan grundbegreber som f.eks. kontakt, projektion, introjektion, skal forstås i en gestaltterapeutisk forståelsesramme. Bogen er en teoretisk gennemgang, men også en udfordring til at se på eget liv med nye øjne. For mig er denne bog en god og klar indføring i det gestaltterapeutiske univers, og hvordan dette giver sig til kende dels i den terapeutiske proces, dels i mit eget liv.

 

Kempler, Walter. 1996. Oplevelsesorienteret psykoterapi. Forlaget Apostrof.

Denne korte bog er en indførelse i den oplevelsesorienterede psykoterapi. En terapiform der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes oplevelse af sin verden. I denne forståelsesramme, ses mennesket som en helhed og man beskæftiger sig med alle sider af oplevelsen, det være sig sanseligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, spirituelt etc. Kempler beskriver den terapeutiske proces som et spændingsfelt mellem to poler, hvor den ene pol i perioder kan være terapeuten, der gennem sit fulde engagement i klienten kan påvirke blokeringer og uhensigtsmæssige funktioner. For mig er denne lille bog en perle i forståelsen af, at man som terapeut ikke kan være følelsesløs i forholdet til ens klient. Psykoterapi indebærer at man må deltage aktivt som terapeut.

 

Levine, Peter A.1998 (1997). Væk tigeren – Helbredelsen af traumer. Borgens forlag.

Levine beskriver i denne bog hvordan mennesket er et naturvæsen, begavet med en instinktiv evne til at helbrede sig selv. Han forklarer hvordan det er væsentligt at forblive i den oplevede virkelighed igennem kroppen, for at tillade kroppen at hele sig selv. Bogen er først og fremmest rettet mod helbredelsen af traumer, hvad enten det er barndomstraumer eller for nylig opståede traumer. Men beskrivelses af kroppens selvhelbredende evne, giver forståelse af mange andre af livets problematikker. For mig er Væk tigeren en indlevende fortælling om kroppen og dens reaktioner og respons på verden. Bogen indeholder desuden flere øvelser man selv kan gøre for at komme i bedre kontakt med kroppen.

 

Lowen, Alexander. 2006 (1988). Bioenergetik. Borgens forlag.

Bioenergetik handler om psyken og kroppen. Igennem at forstå og arbejde med kroppens energetiske systemer, kan man løse op for psykens blokeringer og problematikker. Eksempelvis kan manglende energi og overskud i hverdagen være et udtryk for kroniske muskel spændinger der er forsaget af undertrykte følelser. Jeg mener at denne bog er en vigtig brik i forståelsen af kroppen og psykens samarbejde – eller mangel på samme. I udgangspunktet arbejder bioenergetik ikke med kroniske sygdomsbilleder, men med tilstande i kroppen som det er muligt at forløse. En spændende bog, der vender op og ned på megen af den gængse opfattelse af kroppens reaktioner.

 

Perls, Frederick S. 1999 (1951). Grundbog i gestaltterapi. Hans Reitzels forlag.

En sand klassiker indenfor psykoterapeutisk litteratur. Denne bog er en gennemgang af gestaltterapien og 18 opgaver til selv-terapi. Trods det noget svært tilgængelige teoretiske materiale, mener jeg at det er en anbefalelsesværdig bog – en bog der, hvis man går til den med tålmodighed, kan give dig nye og erkendelsesmæssige vigtige oplevelser med dig selv, din indre og ydre verden, samt den sociale verden du befinder dig i.

 

Van Deurzen-Smith, Emmy. 2003 (1988). Eksistentiel samtale og terapi. Hans Reitzels forlag.

Som titlen antyder, ligger denne bog indenfor den eksistentielle psykoterapis ramme. Van Deurzen-Smith er da også en af de helt store indenfor denne gren af psykoterapien. Den form for terapi, Van Deurzen-Smith foreslår, indebærer, at terapeuten hjælper mennesker med at komme til rette med tilværelsens dilemmaer. Hun beskriver hvordan mennesket har brug for at finde måder, hvorpå de kan få mening i tilværelsen, før de kan beskæftige sig meningsfuldt med deres problemer og med sig selv. Jeg har altid været fascineret af den eksistentielle psykoterapi og denne bog er en god og forståelig indførelse i denne. Jeg har fundet meget inspiration til min egen måde at være terapeut på igennem Van Deurzen-Smiths forskellige bøger.

 

Yalom, Irvin D. 1998 (1980). Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzels forlag.

Yalom beskæftiger sig i dette store værk med fire ultimative anliggender: døden, meningsløsheden, friheden og ensomheden. Han skriver om hvordan alle mennesker på det ene eller andet tidspunkt i deres liv må konfrontere disse anliggender, hvad enten dette sker bevidst eller ej. Vi er alle præget af vores tanker og følelser om de eksistentielle temaer i vores liv og Yalom beskriver hvordan disse enten kan stå i vejen for os eller være en kilde til liv og udfoldelse. Denne bog har en særlig plads i mit hjerte. Det er et indfølende og intelligent værk, der åbnede mine øjne for de eksistentielle temaers plads i terapi – for ikke at tale om i mit eget liv. Trods det, at Yalom udfolder sig over 512 sider, er Eksistentiel psykoterapi ikke tung eller kedsommelig læsning. Tværtimod gør Yalom brug af mange eksempler og historier fra eget liv, der gør bogen nærværende hele vejen igennem. Af de bøger jeg anbefaler, er dette min favorit.

 

Yalom, Irvin D. 2003 (2002). Terapiens essens. Hans Reitzels forlag.

Terapiens essens er en sammenfatning af Yaloms mange års erfaring som terapeut, et slags åbent brev til terapeuter og andre interesserede. Bogen er opdelt i små kapitler der omhandler forskellige aspekter af den terapeutiske proces. Som hans andre værker, er der hovedsagligt fokus på den eksistentielle tilgang. Jeg synes Terapiens essens er en spændende og oplysende bog. Yalom deler ud af sine store erfaring og jeg kan genkende mange af hans refleksioner over hvad det vil sige at være terapeut og gå i terapi.